4 oktober Peter Nissen

04 oktober 2020Orde van dienst

piano: Tanja Taale

thema: METEN MET ANDERE MAAT

Een miljoenennota voor onze wereld, maar dan anders

OPENEN EN INKEREN

Pianospel

Welkom

Openingslied: Lied 283, strofe 1 t/m 4

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2 En van overal gekomen,

drinkend uit de ene bron,

bidden wij om nieuwe dromen,

richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid.

Groet en bemoediging

Antwoordlied: Lied 283: 5

Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee!

Woorden ter inleiding

Gebed van inkeer

Glorielied: Lied 324

Wat vrolijk over u geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt

‘redden wat verloren is’, dat woord,

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

LEZEN EN OVERWEGEN

Bijbellezing: Jona 3,10-4,11

Lied: Liedboek 158b

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. (2x)

Bijbellezing: Matteüs 20,1-16

Lied: Liedboek 991, strofen 1 t/m 4 en 8

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

God moge ons behoeden, wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder als een die voor moet gaan.

Zo staat het voorgeschreven, zo is het steeds voorzegd,

wie achter is gebleven krijgt eerstgeboorterecht.

Het onderste komt boven, de torens vallen om,

het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom.

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop!

Kies dan de goede plaatsen en geef uw hart aan God.

Overweging

Stilte

Pianospel

BIDDEN EN DANKEN

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (samen gesproken)

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijken de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: Liedboek 422

Laat de woorden  die we hoorden  klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen  alle, alle dagen  door uw stille kracht.

Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:

sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.

Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Zending en zegen

Pianospel

Peter Nissen is hoogleraar spiritualiteits-studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en predikant in de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente NijmegenDeel dit artikel