Zin op Zondag: Verzoenen!

Bronzen afgietsel van een beeld getiteld ‘Verzoening’ van Josefina de Vasconcellos beeldhouwster (1904-2005). Het oorspronkelijke beeld staat in de Coventry Cathedral(UK).

Het beeld symboliseert menselijke waardigheid en liefde, die sterker zijn dan de ook aanwezige destructieve krachten en drukt verzoening uit als nieuw begin, om uiteindelijk landen en mensen in vrede samen te brengen.

In het seizoen 2022/23 staat bij Zin op Zondag het begrip ‘verzoenen’ centraal.

Wat is verzoening volgens het woordenboek? ‘Het weer tot vrede of vriendschap brengen; zo kan een vertoornde worden verzoend en in een huwelijksconflict kunnen man en vrouw met elkaar worden verzoend’. En: ’De ene partij kan zich met de andere verzoenen: de vijandschap doen ophouden en vrede sluiten; zij zijn dan weer verzoend’.

De betekenis in de bijbel van ‘verzoenen’ veronderstelt het geheel wegnemen van datgene wat de goede verstandhouding tussen twee partijen in de weg staat of verstoorde, en Jezus de Zoon van God, is het zoenmiddel voor onze zonden. In het Oude Testament wordt voor verzoenen de Hebreeuwse uitdrukking caphar gebruikt, dat ‘bedekken’ betekent. De zonde bevlekt en verontreinigt de mens. Zij moet bedekt of uitgewist worden, wil de gemeenschap met God hersteld worden. Daarom gaat de betekenis ‘bedekken’ dadelijk over in die van verzoenen. Veel geloofsgemeenschappen kennen een vorm van een boeteviering. In een dergelijke viering richt de gehele geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. In het seizoen 2022/23 staat bij Zin op Zondag het begrip ‘verzoening’ centraal.

In elke bijeenkomst van Zin op Zondag  zal een aspect over verzoening worden belicht en uitgediept.

  • Het begrip verzoening vanuit de Joodse tradities. Daarbij gaat het ook over de betekenis van verzoening voor de spreekster zelf, en hoe deze aan haar ontwikkeling heeft bijgedragen.
  • Pogingen tot verzoening ontstaan na oorlogen tussen landen en tussen bevolkingsgroepen. Is verzoening mogelijk als landen sterk verschillen in rechtssystemen? En wordt verzoening pas mogelijk na excuus én gerechtigheid? Kunnen daders en slachtoffers tot verzoening komen als er oorlog, vernietiging en verdrukking is geweest? Wat zijn de voorwaarden, en is tijd nodig om te kunnen verzoenen?  
  • In een theatervoorstelling van de Edese/Molukse groep MataHary wordt de gemeenschappelijke geschiedenis van Molukkers en Nederlanders in beeld gebracht. De krachten die spelen in het proces tot verzoening worden concreet belicht en herkenbaar gemaakt.   
  • Verzoening bij collega primaten. In staat zijn tot verzoening is niet een exclusief kenmerk van de mens. We verdiepen ons in het fenomeen verzoening bij collega primaten. Er zijn herkenningspunten bij primaten waarvan wij wellicht iets kunnen leren. 
  •  Scheiding en verzoening. Zeker als er kinderen zijn is verzoening een groot goed.  De term ‘vechtscheiding’ kennen we allemaal. Maar in de bijeenkomst gaat het over hoe je bij een scheiding verzoening op gang kunt brengen.   
  •  De laatste levensfase biedt niet alleen een kans tot verzoening met familie en intimi. Ook is er een kans om je met jezelf en met je geleefde leven te verzoenen. Daarmee kun je makkelijker ‘leven en dood’ als een geheel te aanvaarden. Hoe kun je dat zelf en met je familie bewerkstelligen?
  • Poëzie en verzoening. Meerdere dichters hebben het thema verzoening in hun gedichten verwerkt, zoals de Zuid Afrikaanse dichteres Antjie Krog. Zij heeft veel gepubliceerd over het verzoenen. Daarbij heeft ze geput uit gesprekken met slachtoffers en daders. Samen met onze eigen leden en een dichter van buitenaf, organiseren we een bijeenkomst waarin  gedichten over verzoening centraal staan.   

Uiteraard is in elke bijeenkomst muziek ook weer een belangrijk onderdeel. In de agenda van Zin op Zondag of de site vindt u meer informatie.

Wij hopen veel geïnteresseerden te ontvangen, u bent van harte welkom.

namens de commissie Zin op Zondag,

Dirk Meijer, voorzitter

dirkbinnemeijer@gmail.com

06.27243899

Agenda ».