Lidmaatschap

Nieuwe leden en begunstigers

Om op de ingeslagen weg te kunnen voortgaan is versterking nodig van mensen die willen meedenken, verantwoordelijkheid willen dragen en, niet in de laatste plaats, financiële steun willen geven.
Leden en begunstigers hebben binnen de afdeling dezelfde positie, behalve wat betreft het stemrecht op de ledenvergaderingen. Voor informatie over het lidmaatschap of het begunstigerschap kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Voor aanmelding als lid/begunstiger kunt u  het   opgaveformulier gebruiken.

Vrijwillige bijdrage

Onze vrijzinnige geloofsgemeenschap is een vereniging zonder plaatselijke of landelijke subsidies. Wij zijn geheel afhankelijk van de bijdragen van leden en begunstigers. Hiervan moet een groot aantal kosten worden betaald, zoals de kosten van voorgangers, het pastoraat, de exploitatie van het gebouw, de uitgave van ons blad ‘Eenheid’ en de afdracht aan ons hoofdbestuur (per lid € 30 per jaar).
Om al die kosten te kunnen betalen wordt van de leden en begunstigers een vrijwillige bijdrage gevraagd naar financiële draagkracht.
Als richtlijn hierbij wordt op jaarbasis gedacht aan de volgende verdeling:

Bij een netto maandinkomen van
500-1000: 1%, is een jaarlijkse bijdrage van € 60 of meer (min. € 5 per mnd)
1000-2000: 1,5 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 180 of meer (min. € 15 per mnd)
2000-3000: 2%, is een jaarlijkse bijdrage van € 480 of meer (min.€ 40 per mnd)
> 3000:  2,5 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 900 of meer (min. € 75 per mnd)

Dit percentage geldt zowel voor leden als voor begunstigers.
Het is ook mogelijk om uw jaarlijkse bijdrage in termijnen te voldoen. Om het u nog makkelijker te maken kunt u de penningmeester machtigen het overeengekomen bedrag op de afgesproken tijdstippen van uw rekening af te schrijven.

Het zal u wellicht bekend zijn dat de financiële bijdragen aan Vrijzinnigen Bennekom in aanmerking komen als fiscaal aftrekbare gift onder het hoofd ‘Overige giften’. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn bij te dragen in de vorm van ‘termijnen van lijfrenten’. Daarvoor is een notariële akte nodig; overleg hierover met de penningmeester is wenselijk.

Giften en Legaten

Ter delging van eventueel ontstane nadelige exploitatiesaldi en/of ter versterking van de fondsen voor het werk van de afdeling zijn giften en legaten bijzonder welkom. Indien u de afdeling in uw testament wilt gedenken dan kunt u dit doen door middel van de volgende bepaling:

‘Ik legateer vrij van rechten en kosten aan Vrijzinnigen Bennekom een bedrag groot € ……….., uit te keren…………maanden na mijn overlijden’.

Dubbelleden

Voor leden en begunstigers die  lid zijn van een ander kerkgenootschap wordt de volgende richtlijn aanbevolen: de gemeenschap waarbij men zich het meest betrokken voelt, ontvangt de grootste bijdrage. Wat ons betreft wordt in alle gevallen tenminste de minimum bijdrage op prijs gesteld.

Betalingen

Bankrekening NL 78 INGB 0000 870161, ten name van de Vrijzinnigen  Bennekom. Voor informatie kunt u bellen met de penningmeester de heer Henri Stroband tel. 0318 416404, stroband_henri@hotmail.com.

 Actueel


Taco Ijzerman

25 juni 2017 Lees verder

Peter Samwel

2 juli 2017 Lees verder

Irene Hörst

9 juli 2017 Lees verder

Peter Samwel

16 juli 2017 Lees verder

Elisabeth van de Brink

23 juli 2017 Lees verder

Mike Bais

30 juli 2017 Lees verder

Samen koffie drinken + ‘iets speciaals’

6 augustus 2017 Lees verder

Beelden Pieterpad

13 augustus 2017 Lees verder

Marieke de Vries- Hofman

20 augustus 2017 Lees verder

Jelle Troelstra Soefi viering

3 september 2017 Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl