Lidmaatschap

Nieuwe leden en begunstigers
Om op de ingeslagen weg te kunnen voortgaan is versterking nodig van mensen die willen meedenken, verantwoordelijkheid willen dragen en financiële steun willen geven.
Leden en begunstigers hebben binnen de afdeling dezelfde positie, behalve wat betreft het stemrecht op de ledenvergaderingen. Voor informatie over het lidmaatschap of het begunstigerschap of voor aanmelding als lid/begunstiger kunt u contact opnemen met: secretaris@deontmoetingbennekom.nl
Voor aanmelding als lid/begunstiger kunt u  het  opgaveformulier gebruiken.

Vrijwillige bijdrage
Onze vrijzinnige vereniging ontvangt geen plaatselijke of landelijke subsidies. Wij zijn geheel afhankelijk van de bijdragen van leden en begunstigers. Hiervan moet een groot aantal kosten worden betaald, zoals de kosten van voorgangers, geestelijke begeleiding, de exploitatie van het gebouw De Ontmoeting, de uitgave van het regionale blad ‘Eenheid’, ons programmaboekje en de afdracht aan ons hoofdbestuur (deze afdracht bedraagt per lid/begunstiger € 30 per jaar).
Om al die kosten te kunnen betalen wordt van de leden en begunstigers een vrijwillige bijdrage gevraagd naar financiële draagkracht.

Suggesties hiervoor : Bij een netto maandinkomen van
500-1000   1 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 120 of meer (min. € 10 per maand)
1500             1,5 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 270 of meer (min. € 22,50 per maand)

2000             2 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 480 of meer (min.€ 40 per maand)

2500              2,5 % is een jaarlijkse bijdrage van € 750 of meer ( min € 62,50 per maand)

> 3000 :         3 %, is een jaarlijkse bijdrage van € 1080 of meer (min. € 90 per maand)

Bij meerdere leden/begunstigers per huishouden: tel inkomens op alvorens tabel toe te passen, en trek van de uitkomst in de tabel per jaar € 120 of per maand € 10 af.

Voorbeeld meerpersoonshuishouden: 2 leden, samen netto maandinkomen € 2000,-: Suggestie voor bijdrage: € 480 – 120 = € 360 of € 30 per maand.

Deze percentages gelden zowel voor leden als voor begunstigers (zie hieronder voor dubbelleden).
Het is ook mogelijk om uw jaarlijkse bijdrage in termijnen te voldoen. Om het u nog makkelijker te maken kunt u de penningmeester machtigen het overeengekomen bedrag op de afgesproken tijdstippen van uw rekening af te schrijven.
Het zal u wellicht bekend zijn dat de financiële bijdragen aan de vereniging in aanmerking komen als fiscaal aftrekbare gift onder het hoofd ‘Overige giften’. In veel gevallen kan het aantrekkelijk zijn bij te dragen in de vorm van een periodieke gift in geld. Hiervoor is géén notariële akte nodig. Voordeel is, dat elke zo overeengekomen gift volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, dus zonder dat van een drempel sprake is. Informatie hierover kunt u vinden op de site van de belastingdienst; uiteraard kunt u ook contact opnemen met : penningmeester@deontmoetingbennekom.nl

Dubbelleden
Voor leden en begunstigers die lid zijn van een andere levensbeschouwelijke vereniging of van een kerkgenootschap wordt de volgende richtlijn aanbevolen: de gemeenschap waarbij men zich het meest betrokken voelt, ontvangt de grootste bijdrage. Wat Vrijzinnigen Bennekom betreft wordt in alle gevallen tenminste de minimum bijdrage op prijs gesteld.

Giften en Legaten
Ter delging van eventueel ontstane nadelige exploitatiesaldi en/of ter versterking van de fondsen voor het werk van de afdeling zijn giften en legaten bijzonder welkom. Indien u de afdeling in uw testament wilt gedenken dan kunt u dit doen door middel van de volgende bepaling:
‘Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de vereniging Vrijzinnigen Bennekom een bedrag groot € ……… uit te keren …… maanden na mijn overlijden’.

Betalingen
Bankrekening NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom.