Wat is vrijzinnig?

Aan de veelkleurige activiteiten van onze vereniging kunt u zien waar wij mee bezig zijn en waar we voor staan. Toch komt de vraag in gesprekken nogal eens naar voren: wat is dat nou, ‘vrijzinnig’?

Spiritualiteit
De vraag stellen is gemakkelijker dan die te beantwoorden. Wij houden ons bezig met spiritualiteit, het zoeken naar wat sommigen een ‘bestemming’ zouden noemen. Daarbij kennen wij geen ‘geloofsbelijdenis’, geen dogma’s, geen leerstellingen. Sterker: een veelheid van (veranderlijke) opvattingen van mensen die zich kwetsbaar durven opstellen wordt als voorwaarde voor een gezonde gemeenschap gezien. Immers, alleen zó kan iedereen steeds weer kennisnemen van nieuwe gedachten, andere visies, en zo zelf doorgroeien op haar/zijn weg.

Waar we vandaan komen
Vanuit die gedachte zijn al in de 19e eeuw mensen bij elkaar gekomen die zich niet (meer) konden vinden in de orthodoxie, die bovenstaande kenmerken minder heeft. De toenmalige Nederlandse Protestantenbond (NPB) werd in 1870 door Cornelis Opzoomer en anderen opgericht omdat men in religieus opzicht meer ruimte en vrijheid verlangde dan de Hervormde Kerk toestond.
De geschriften in de bijbel werden historisch-kritisch gelezen wat heeft geleid tot een fundamenteel andere kijk op de inhoud van die bijbelgeschriften. Want daarbij wordt veel meer rekening gehouden met de culturele omstandigheden ten tijde van het ontstaan van de bijbel. In toenemende mate vormen deze geschriften ook niet langer de enige religieuze bron waaruit vrijzinnigen putten en is er bovendien aandacht voor het verband tussen geloof, wetenschap en kunst. Ook binnen het Christendom zijn er belangrijke geschriften buiten het rond het jaar 300 samengestelde Nieuwe Testament van de Bijbel: bijvoorbeeld de zogenaamde Nag Hammadi Geschriften, die een in veel opzichten andere inhoud van de boodschap van Jezus laten zien dan die welke de orthodoxie gewoonlijk meent te kunnen lezen in de Bijbel.
Daarnaast zijn geschriften van andere wereldreligies en het humanisme belangrijke bronnen voor de Vrijzinnigheid zoals die bij Vrijzinnig Bennekom wordt beleefd.

Leren & nieuwe inzichten
Zo is de identiteit van Vrijzinnigen Bennekom te omschrijven als: ‘willen leren door open te staan voor andere nieuwe (of oude) inzichten en willen ervaren wat dat met je kan doen’.
De huidige vereniging Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) bestaat landelijk uit een zestigtal zelfstandige afdelingen, die onderling sterk kunnen verschillen. In de ene plaats dient het religieus humanisme als uitgangspunt, in de andere het vrijzinnig christendom of is er meer sprake van een multireligieuze identiteit. En er zijn vele stromingen in deze ‘Beweging van Ontmoeting’. In principe kunnen alle vrijzinnig denkende mensen lid van de vereniging worden, ook als ze al lid zijn van een kerkgenootschap.
Vrijzinnigen Bennekom is als afdeling van de landelijke Vrijzinnigen Nederland dus geen kerkgenootschap, maar een vereniging met een bestuur. Wij hebben een kleine  200 leden c.q. begunstigers. Op zondag om 10.30 uur is er gewoonlijk een viering (soms een stilteviering), of zijn er bezinningssamenkomsten (zin op zondag; voor details zie de agenda elders op de site).

Kleurrijk
Naast deze en alle andere activiteiten zijn er ook vele persoonlijke contacten ontstaan tussen de leden onderling. Daarom hebben we ons gebouw De Ontmoeting genoemd.
In Bennekom valt het op dat wij vooral een zeer veelkleurige, diverse gemeenschap zijn, waarbij aan onderzoek naar bijbelteksten en andere wijsheids-bronnen evenveel waarde wordt toegekend als aan kunst in al haar facetten en waar men zoekt naar evenwicht tussen rede, intuïtie en gevoel en ervaring.

 

Ver langs het pad van goed en fout, meningen en oordelen, is een open plek; ik ontmoet je daar graag.

Rumi (soefidichter 13e eeuw)