ANBI status

Huidige naam van de vereniging volgens de statuten:
Vrijzinnigen Bennekom
RSIN: 815342421
Postadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom
Doelstelling:
Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..
Hoofdlijn Beleidsplan:
– Streven naar spirituele ontwikkeling van individu en gemeenschapsvorming
– aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– zulks door activiteiten als bovengenoemd en via contacten met maatschappelijke organisaties
– middelen worden verworven uit vrijwillige bijdragen van leden en begunstigers; over beheer wordt besloten door bestuur na advies van een financiële commissie. De vereniging kent geen winstoogmerk.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden.
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd. De vereniging is gehouden aan de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementrichtslijnen van de PKN gevolgd worden.
In 2022-2023 werden de volgende activiteiten uitgeoefend:
– uitvoering van een breed programma van lezingen en cursussen, open-tafel bijeenkomsten, concerten en kunst-exposities
– houden van zondagse vieringen en bezinningssamenkomsten
– pastoraal werk
– tweewekelijkse bestuursvergaderingen; jaarlijkse algemene ledenvergadering; vergaderingen van vele commissies

Financiële verantwoording:  

Financieel jaarverslag