Geschiedenis van de Ontmoeting

(deels op basis van aantekeningen van Thea Goedewaagen)

Wat is (was) de NPB?
In 1870 werd de Nederlandse Protestantenbond (NPB) opgericht met als doel vrijzinnig protestanten, die zich in de bestaande (vooral Hervormde) kerken niet thuis voelden of die ver weg woonden van hun (bijvoorbeeld Remonstrantse) gemeente, een geestelijk onderdak te bieden. De NPB was -en is – geen kerkgenootschap, maar een vereniging waarvan men lid kon – en kan worden zonder eigen kerkgenootschap vaarwel te zeggen. Nu, meer dan 140 jaar later, put de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB ook uit andere dan christelijke bronnen, zoals de diverse wereldreligies en het (religieus) humanisme. Recent zag de afdeling Bennekom hierin aanleiding tot een naamswijziging.

wpb56d1e39_05_06
NPB in Bennekom
Op 9 juli 1937 werd in het Verenigingsgebouw ( nu Kijk- en Luister-museum) de afdeling Bennekom van de NPB opgericht. Op 30 september was de eerste ledenvergadering met ruim 80 leden.

De eerste kerkdienst werd gehouden op 3 oktober 1937. Er vond aansluiting plaats bij de Stichting Neder Veluwe.

Hoewel er al in de late jaren dertig plannen waren een kerk te bouwen, kwamen die door oorlogsomstandigheden en hun nasleep pas in 1953 weer serieus ter sprake. Met grote vindingrijkheid en vasthoudendheid brachten de ongeveer 200 leden de ca. Fl 10.000 bijeen die nodig waren.
In 1952 werd de grond aangekocht waarop de Ontmoetingskerk nu staat en In 1953 werd de bouwcommissie opgericht met een adviserende taak. Voorlopig vonden er openluchtsamenkomsten plaats in het bos en kerkdiensten in het verenigingsgebouw Bennekom, tot in 1958. Dhr. Goedewaagen was toen de penningmeester NPB Bennekom. Het sociologisch Instituut van de Hervormde Kerk werd geraadpleegd over de grootte van het gebouw.

wpede60759_05_06

In 1955 kreeg Ir. J.B. Baron van Asbeck opdracht voor het ontwerp. In het bouwplan was bewust niet gestreefd naar een specifieke kerkzaal, maar meer naar een gemeenschapsruimte die voor allerlei doeleinden te gebruiken was. Daarom hebben er vanaf het begin stoelen en geen banken gestaan. Ook de ruime hal en de nevenruimten dienden een multifunctioneel gebruik.
De eerste steen werd gelegd op 21 december 1957 en de eerste kerkdienst werd gehouden op 19 oktober 1958 met ds. Padt. De grote zaal heeft geen rechthoekige plattegrond. Wellicht is daardoor de akoestiek zo bijzonder goed. Ook de zachte poriso-steen – gemaakt van mijnafval en voor een koopje gekregen- draagt daaraan bij.

* De doopvontschaal is gevonden in de Kraats en geschonken aan de NPB.

* Het orgel is gedateerd rond 1840, de bouwer is Jan van Gelder, leerling van dhr. van Dam, uit Noord Holland. Het werd in 1959 gekocht van de Cunerakerk te Rhenen en is in 1972 gerestaureerd. Het telt negen stemmen met pedaal en een klavier.Inmiddels is het orgel verkocht en heeft een goede bestemming gekregen.

wp79a5e38c_05_06

* De ramen zijn van glazenier J. Meine Jansen. N.B. Dit zijn géén glas-in-loodramen maar gekapt glas in beton. Het kleine raam laat een beeltenis van vissen zien. Het grote raam verbeeld een Christusfiguur: de gestalte van de gekruisigde Christus, oprijzend uit de levensboom en opstijgend naar het licht.

* Het mozaïek van het Christusmonogram met vissen boven de voordeur is van H. van Norden.

* Ook de klokken zijn het geschenk van leden. De klokken zijn gemaakt door Wolter Jacob Koek in Midwolde in 1958 in de tonen F en G. Op de onderste klok staat het opschrift: 1958 MORTUOS PLANGO (Ik betreur de doden); op de bovenste klok staan de opschriften: 1958 VIVOS VOCO (Ik roep de levenden) en PACEM LAUDO (Ik loof de vrede).

Enkele jaren geleden is het gebouw  verbouwd. Omdat er behoefte was aan een betere keuken en andere toiletruimtes werden er in 1999 plannen gemaakt voor een verbouwing en uitgevoerd in 2004 door architect K.W.Ganzevoort. Door een vouwwand in de zijzaal te plaatsen ontstond zelfs nog meer ontmoetingsruimte en is de oorspronkelijke sfeer ondanks de verbouwing bewaard gebleven.

In 2008 werd het liturgisch centrum vernieuwd en ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van ons gebouw  feestelijk geopend. De vernieuwing van het liturgisch centrum was nodig om het aan te passen aan het multifunctionele gebruik van de ruimte, want er worden ook regelmatig bezinningssamenkomsten, lezingen, workshops, concerten en exposities in de Ontmoeting  gehouden.

De ontwerper/meubelmaker Jan van Tiggelen uit Maartensdijk ontwierp het nieuwe meubilair – liturgische tafel, doopvont en bijbeldrager- en de Bennekomse kunstenares Maya Siepel maakte een prachtig wandkleed met uitgespaarde kruisvorm/boom voor aan de wand  én een schitterend kleed voor de liturgische tafel met daarin een labyrintvorm geweven, symbool voor een ontdekkingstocht, de weg naar binnen, de kern van ons bestaan.

wp9b4a6edd_05_06