Jelle Troelstra Soefi viering teksten

02 oktober 2022

 Thema Harmonie

Enkele kernbegrippen van het universeel soefisme zijn:
– Eenheid van religieuze idealen.
– Geestelijke vrijheid
– Religie van het hart.
– Liefde, harmonie en schoonheid.

Er worden korte teksten gelezen uit de heilige boeken van de grote wereldreligies.

Een Hindoe-geschrift -Bhagavad Gita VI: 6-8

Wie de geest heeft overwonnen, en het hogere Zelf heeft bereikt, is vol vrede. Voor zo iemand zijn geluk en verdriet, hitte en kou, eer en schande een en hetzelfde. De yogi, die tevreden is met wijsheid en kennis, onwrikbaar is, wiens zinnen beteugeld zijn, voor wie een kluit aarde, een kei en een klomp goud hetzelfde zijn, noemt men harmonisch. Hij die zonder voorkeur tegenover mensen staat die hem liefhebben, vrienden, vijanden, vreemden, onverschilligen, buitenlanders en verwanten en eveneens tegenover rechtvaardigen en onrechtvaardigen, is een uitnemend mens.

Een Boeddhistisch geschrift -Dhammapada, canto 17: 211-225

Wie een opkomende boosheid beheerst, zoals een vaardig bestuurder een voortrollende strijdwagen bedwingt, die noem ik een echte wagenmenner. Anderen houden alleen maar de teugels vast. Laat een mens een mens boosheid overwinnen met liefde, laat hij kwaad bedwingen met goed, laat hij hebzucht overwinnen met vrijgevigheid en de leugenaar met waarheid.

Een Zoroastrisch geschrift -Gatha’s van Zarathoestra, yasna 45: 6-8

Roepen wil ik van de Heer: de Grootste aller groten. Bejubelen wil ik de Heer: o aanbiddelijke Waarheid, die zonder dralen een stroom van goede gedachten laat uitgaan over alles was leeft. Die stroom zal de hele aarde bevloeien: In de door vlakten zullen bloemen weer bloeien; En waar nu slechts ongebaande wegen leiden, daar zullen zich weer paden slingeren naar de bronnen van de eeuwige verfrissende wijsheid. Daar zal de onrust van het tijdelijke hebben afgedaan: noch de zuigkracht van het verleden, noch de vluchtigheid van het heden, en evenmin de ongewisheid van de toekomst zullen er meer invloed kunnen uitoefenen. Slechts de zachte wind van de serene eeuwigheid zal er ruisen: Stilte na het stormen der tijden.

Een Joods geschrift – Psalm 131

Eeuwige, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Jisraëel, hoop op de Eeuwige, van nu tot in eeuwigheid.

Een Christelijk geschrift  -Mattheus 5: 38-48

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Een Islamitisch geschrift -Koran, soera 33: 41-44

O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens en ’s avonds. Hij is het Die u zegent en ook Zijn engelen doen dit, opdat Hij u van de duisternissen tot het licht moge leiden. En Hij is voor de gelovigen Genadig. De Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet “Vrede” zijn. En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid.

Soefi-tekst uit de Gayan

Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie wordt schoonheid geboren. We hoeve disharmonie niet te tolereren, maar we kunnen er onverschillig tegenoverstaan. Als er disharmonie in onszelf is, hoe kunnen we dan harmonie verspreiden? Evenwicht is de grondtoon van spirituele bereiking.Deel dit artikel