13 juni Jelle Troelstra Soefi viering

13 juni 2021

10.30 uur

Enkele kernbegrippen van het universeel soefisme zijn:
– Eenheid van religieuze idealen.
– Geestelijke vrijheid
– Religie van het hart.
– Liefde, harmonie en schoonheid.

Er worden korte teksten gelezen uit de heilige boeken van de grote wereldreligies.

Het thema van de viering is ’Toewijding’. Bij veel religieuze tradities zijn devotionele uitingen zichtbaar. In onze cultuur is dat veel minder geworden. Toch zijn mensen vaak toegewijd aan iets of iemand. Wat is de betekenis van toewijding en kan het ook nog in onze tijd van waarde zijn? 

Muzikale begeleiding: Rien den Arend

Geluidsweergave

Bestuur: mededelingen

Muziek

Aansteken kaars

Onze grootste vreugde. Mijn volgende vraag was voor de Aartsbisschop ‘De vreugde waarover u spreekt is niet zomaar een gevoel. Niet iets wat komt en gaat. Het zit veel dieper. Het klinkt alsof vreugde een manier is van in het leven staan. Veel mensen zitten in de wachtkamer van het geluk of de vreugde. Als ze een baan krijgen, als ze verliefd worden, als ze geld winnen, dan worden ze gelukkig. Dan zijn ze blij. Maar u spreekt over iets wat a la minute beschikbaar is, zonder te hoeven wachten op wat dan ook.’ De Aartsbisschop dacht zorgvuldig na over zijn antwoord. Ík bedoel dat we nergens zo blij van worden als van iets goeds doen voor anderen. Zo zitten wij in elkaar. Wij zijn afhankelijk van de ander om ten volle te kunnen zijn wie wij zijn.

Aartsbisschop Desmond Tutu Uit ‘het boek van Vreugde’,

Gebed ‘Saum’ 

In een Hindoe-geschrift lezen wij:

Hoewel zelf ongeboren, onveranderlijk van wezen, en de Heer van al het bestaande, zo wordt ik toch bij het heersen over de natuur – die de Mijne is – geboren door mijn eigen Maya. Onder het geschapene breng ik mezelf voort, als in de wereld het goede verzwakt en ondeugd en onrecht heersen. Ik belichaam Mij dus van eeuw tot eeuw, de trouwen tot behoud, de boosheid tot verderf, en tot bescherming van het eeuwig recht. In de harten wonende van hen, die Mij steeds toegewijd zijn, en Mij met liefde vereren, vernietig ik uit mededogen de duisternis die voortspruit uit onwetendheid, door de schitterende lamp van de Wijsheid.

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij:

De discipelen van Gautama ontwaken steeds vol van geestelijk licht. Hun bewustzijn is voortdurend, dag en nacht, geconcentreerd op de Boeddha. De discipelen van Gautama ontwaken steeds vol van geestelijk licht. Hun bewustzijn is voortdurend, dag en nacht, geconcentreerd op de Dhamma. De discipelen van Gautama ontwaken steeds vol van geestelijk licht. Hun bewustzijn is voortdurend, dag en nacht, geconcentreerd op de Sangha (de Orde van Monniken).

In een Zoroastrisch geschrift lezen wij:

Voor wie U zoeken, o Heer, openen zich in deze wereld rijke perspectieven;
Voor hen verandert het aanzijn der aarde totaal: Van een oord der ongerechtigheid wijzigt ze zich in een domein van zaligheid, Waarin men zijn goede intenties ongestoord kan realiseren; Omdat die intenties geïnspireerd worden door het licht der waarheid. Moge dit licht ons bewustzijn verlichten. Dit domein der zaligheid – reeds hier op aarde zichtbaar – is uw rijk, 0 Heer, En wij zijn de inwoners, omdat de waarheid ons enig doel is. Het is op grond daarvan, dat het ware leven ons nu al ten deel valt. Heer, zuiver ons denken, opdat al onze impulsen worden verlicht tot zuivere intenties, Zonder welk het betreden van het goede pad onmogelijk is. Heer, hierom smeken wij u.                                                                       

In een Joods geschrift lezen wij:

Luister Jisraëel: de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is de enige. Heb daarom de Eeuwige lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

In een Christelijk geschrift lezen wij:

Gij hebt gehoord, dat er is gezegd: uw naaste zult ge beminnen, en uw vijand zult ge
haten. Maar ik zeg u: bemin uw vijanden, en bidt voor wie u lasteren en vervolgen;
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader in de hemel, die zijn zon doet opgaan
over slechten en goeden, en het regenen laat over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want zo gij bemint die u liefhebben, welk loon zult gij ontvangen? Doen dat ook de
tollenaars niet? En zo gij alleen uw broeders groet, wat bijzonders doet gij dan wel?
Doen dat ook de heidenen niet? Wees dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.

In een Islamitisch geschrift lezen wij:

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Barmhartige, de Genadevolle.
Meester van de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad,
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken –
niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Korte stilte gevolgd door muziek

Gebed ‘Salat’

In de Gayan lezen wij:

De ware aanbidder van God, ziet zijn wezen in alle vormen, en door de mensen te
eerbiedigen, eerbiedigt hij God.
Niets schijnt te goed of te slecht. Ik weet geen verschil meer tussen de heilige en
de zondaar, sinds ik het Ene leven in allen gemanifesteerd zie.
Wanneer het menselijk hart zich van God bewust wordt, wordt het als de zee,
Het strekt zijn golven uit naar vriend en vijand,
En steeds verder spreidend, bereikt het volmaaktheid.
Het vuur van toewijding zuivert het hart van de toegewijde en leidt tot geestelijke vrijheid.
Wanneer we ons geheel overgeven aan de gedachte van God, zal alle verlichting en openbaring ons deel zijn.
Waar de vlam van liefde opstijgt, ontvouwt zich de kennis van God.

Toespraak

Muziek

Gebed ‘Khatum’

MuziekDeel dit artikel